Privacy Policy

Boerderij de Boterbloem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Boerderij de Boterbloem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Boerderij de Boterbloem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Boerderij de Boterbloem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Contract opstellen;
 • Begeleidings-, zorg en evaluatieplan opstellen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Boerderij de Boterbloem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor de kinderopvang (KDV/BSO):
Gegevens van het kind/de kinderen

 • Voornaam; – Spreektaal;
 • Tussenvoegsel; – Medische gegevens;
 • Achternaam; – Allergie(ën);
 • Roepnaam; – Vaccinatieprogramma;
 • Telefoonnummer (voor contact/ bij nood); – Zorgverzekering;
 • Geboortedatum kind(eren); – Polisnummer;
 • Geslacht kind; – Huisarts;
 • BSN kind; – Tandarts.

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)

 • Voornaam; – Email;
 • Achternaam; – Titel;
 • Geboortedatum; – Initialen;        
 • BSN – Functie;
 • Telefoonnummer (voor contact/ bij nood); – Spreektaal;
 • Adres en huisnummer – Geloofsovertuiging;
 • Postcode; – Hoogst genoten opleiding;
 • Woonplaats; – Land.

Uw persoonsgegevens worden door Boerderij de Boterbloem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Voor de zorgboerderij:
Gegevens van het kind

 • Voornaam; – Ziektekostenverzekeraar;
 • Achternaam; – Ziekenfondsnummer;
 • BSN; – Aansprakelijkheidsverzekering
 • Geboortedatum;   (maatschappij/nummer)
 • Straat en huisnummer; – Vaccinatieprogramma
 • Postcode; – PGB
 • Woonplaats; – Behandel- en zorgplan
 • Huidige woonsituatie; – Medicatie
 • Gezinssamenstelling; – Stoornis
 • Huisarts (adres/woonplaats/telefoonnummer); – Gewoontes
 • Tandarts (naam/woonplaats/telefoonnummer) – Angsten
 • Omgangsvormen & sociale vaardigheden – Allergie(ën)
 • Concentratie & motoriek – Dieetwensen
 • Zindelijkheid – Geloofsovertuiging
 • School – Hobby’s
 • Inschatting huidige risico t.a.v. agressie/weglopen

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • BSN;
 • Geboortedatum
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoon overdag
 • Mobiel
 • Email

Uw persoonsgegevens worden door Boerderij de Boterbloem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 15 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Boerderij de Boterbloem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief op de website van de organisatie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Boerderij de Boterbloem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Boerderij de Boterbloem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst
 • Bij tussentijdse opzegging van de nieuwsbrief

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de financiële administratie van de cliënten
 • Het verzorgen van de financiële administratie van de medewerkers
 • Het aanmelden van nieuwe cliënten voor het kinderdagverblijf en de BSO
 • Het uitwisselen van informatie met betrokken partijen (alleen met toestemming van de ouder(s))
 • Het aanmelden en verzenden van de nieuwsbrief

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u daar toestemming voorgeeft en dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Boerderij de Boterbloem verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Boerderij de Boterbloem verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bij jongeren vanaf 16 jaar verwerken wij de persoonsgegevens alleen met toestemming van de jongeren zelf.

Bewaartermijn

Boerderij de Boterbloem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Boerderij de Boterbloem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens
Boerderij de Boterbloem
t.n.v. H. Naus
Kareldoormanweg 58
8309 PC
Tollebeek
0527650328
info@boerderijdeboterbloem.nl